กรุณารอสักครู่
ฉลองอายุ 70 ปีพระพิพัฒน์ศาสนกิจ วัดเสมียนนารี